دسته بندی های سرویس های بوکلی

شما با بوکلی کیت می توانید به راحتی دسته های سرویس های بوکلی خود را به صورتی تصویری نمایش دهید. در زیر انواع روش های نمایش لیست دسته های بوکلی را می توانید مشاهده کنید. 

کوچک

متوسط

بزرگ

بدون تصویر

بدون عنوان

فیلتر های جستجو